Verklarende woordenlijst of leeswijzer

AgentschapNL Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, dat ondernemers, kennisinstellingen en overheden één aanspreekpunt voor duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen biedt.

 

Balance of System Alle onderdelen van een zonnestroomsysteem behalve de zonnepanelen, zoals bekabeling, omvormers, of installatiemateriaal.

 

DE Koepel De Stichting Duurzame Energie Koepel wil de toepassing van duurzame energie in Nederland bevorderen en stimulerendoor het vergroten van de invloed op de politiek en de beleidsmakers ten gunste van duurzame energie.

 

Grid Parity Het moment waarop zelfopgewekte duurzame energie dezelfde prijs heeft als ‘grijze’ stroom uit het elektriciteitsnet.

 

Holland Solar Holland Solar is de brancheorganisatie van Nederlandse experts in zonne-energie, waaronder leveranciers, fabrikanten, installateurs, adviseurs en architecten.

 

Inverter Engels voor omvormer. Zie omvormer.

 

IPZ Het Innovatieprogramma Zonnestroom van Agentschap NL richt zich op de versterking en uitbreiding van de zonnestroomsector in Nederland en richt zich specifiek op de kloof tussen R&D en implementatie van zonnestroom in de gebouwde omgeving.

 

Milieu Centraal Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven.

 

kWh/kWp De verhouding KiloWattUur per KiloWattPiek geeft aan hoeveel energie een zonnestroomsysteem produceert per opgegeven kWp, per jaar. Dit getal is afhankelijk van bijvoorbeeld de oriëntatie van de panelen, of ze goed worden schoongehouden en natuurlijk de hoeveelheid uren zon in dat specifieke jaar. Een goed geïnstalleerd zonnestroomsysteem genereert in Nederland gemiddeld 700 tot 900 kWh per kWp.

 

kWp Afkorting voor KiloWattPeak, een eenheid voor de geleverde energie van een zonnestroomsysteem onder standaardomstandigheden.

 

Milieu Centraal Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven.

 

Module Een module is een gesloten systeem met daarin een aantal zonnecellen.

Meestal zijn dat aluminium kasten met daarop een glazen dekplaat, zoals ze meestal worden aangetroffen op daken. Wordt ook zonnepaneel genoemd.

 

Monokristallijn silicium

(mono c-Si)

Is een type zonnecelmateriaal. Monokristallijne zonnecellen hebben over het algemeen een iets hoger vermogen dan multikristallijne zonnecellen.
Multikristallijn silicium

(multi c-Si)

Is een type zonnecelmateriaal. Multikristallijne zonnecellen hebben over het algemeen een iets lager vermogen dan momokristallijne zonnecellen.

 

ODE De Organisatie voor Duurzame Energie is vereniging van burgers, coöperatieve zelfopwekkers en bedrijven vóór Duurzame Energie.

 

Omvormer Een omvormer zet de gelijkspanning van zonnepanelen om in wisselstroom, zodat de energie op de gebruikelijke manier gebruikt kan worden. Ook wel inverter genoemd. Een omvormer is onmisbaar om een zonnestroomsysteem aan te sluiten op het lichtnet.

 

Piekvermogen Het vermogen dat een zonneepaneel of zonnestroomsysteem levert onder standaardomstandigheden, uitgedrukt in WattPeak (Wp)

 

PV Engelse afkorting voor Photovoltaic, of fotovoltaïsch, de directe omzetting van licht in elektrische energie. Zonnestroom dus.

 

Saldering Saldering is het verrekenen van teruggeleverde zonnestroom aan het net, met geleverde stroom uit het net.

 

SDE(+) De Stimulering Duurzame Energieproductie is een subsidieregeling van AgentschapNL die de productie van duurzame energie stimuleert en zich richt op bedrijven en (non-profit) instellingen.

 

SMZ De Stichting Monitoring Zonnestroom organiseert en biedt kennis aan over zonnestroomsystemen in Nederland om de markt  beter in staat te stellen onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen ter bevordering van een sterke groei de opwekking van zonnestroom.

 

WattPeak WattPeak of Wattpiek is een eenheid voor het vermogen van een zonnepaneel of zonnestroomsysteem.

 

Zonnecel Een zonnecel is een elektrisch element dat zonlicht omzet in elektrische energie. Gebundeld in een weersbestendige behuizing heet het een zonnepaneel of module.

 

Zonnepaneel Een zonnepaneel is een weersbestendige kast met daarin een aantal zonnecellen. Ook wel module genoemd.

 

Zonnestroom Zonnestroom is stroom verkregen door het opvangen van zonlicht.

 

ZPV De Zonnestroom Producenten Vereniging is een consumentenvereniging. Die de belangen van eigenaren van zonnestroomsystemen behartigt door het verstrekken van informatie, lobby en het verlenen van (technische) ondersteuning.