Zonnestroomsystemen vaak ook rendabel met geleend geld

Sinds het bereiken van netpariteit (of grid parity), is het voor een particulier financieel aantrekkelijk om een zonnestroomsysteem te installeren. De meeste van de berekeningen achter deze constatering, gaan ervan uit dat het aankoopbedrag van zo’n systeem beschikbaar is. Hoewel een zonnestroomtermijn op de middellange of lange termijn (veel) financiële opbrengst kan genereren, is een substantiële investering nodig bij de aanschaf en installatie van het systeem. Als dit bedrag niet beschikbaar is, zal er moeten worden gezocht naar financieringsmogelijkheden. Dit rapport inventariseert financieringsmogelijkheden voor zonnestroomsystemen voor particulier (zowel huiseigenaren als huurders), MKB en verenigingen van eigenaren.

Het volledige omderzoeksrapport vindt u hier. De berekeningen die gemaakt zijn voor dit rapport zijn gemaakt met een rekenmodule. Een online versie van deze calculator vindt u hier.

Opbrengstberekeningen zonnestroomsystemen

Voor deze financieringsmogelijkheden is uitgerekend wat de opbrengst van het zonnestroomsysteem kan zijn, afhankelijk van verschillende factoren. Het rapport beoogt een leidraad te zijn voor geinteresseerden in het opwekken van zonnestroom, maar die niet de mogelijkheid bezitten zo’n systeem met eigen vermogen te bekostigen.

Particulieren

Als een zonnestroomsysteem wordt aangeschaft met geleend geld, dan moet er naast de aflossing van de lening ook rente worden betaald. Onderzoek naar financieringsvormen laat zien dat het voor particulieren, in de meeste gevallen, financieel rendabel is om een zonnestroominstallatie aan te schaffen met geleend geld. Voor particulieren zijn 3 typische systeemgroottes doorgerekend, voor financiering met een (groene) persoonlijke lening of door verhoging de hypotheek op een woning of een hogere aanvangshypotheek. Voor alle financieringsvormen en alle systeemgroottes geldt dat ze aan het eind van de levensduur netto geld opleveren. Doordat de looptijd van leningen vaak veel korter is dan de levensduur van een zonnestroomsysteem, kan het voorkomen dat de financiering in de eerste jaren meer kost dan dat het systeem oplevert. Nadat de lening is afbetaald en de financieringskosten wegvallen, zijn de opbrengsten vaak veel hoger dan de kosten.

Alhoewel het verhogen van de hypotheek van een woning veel extra kosten met zich meebrengt, laten de berekeningen zien dat door de lage financieringskosten de netto opbrengst van een zonnestroomsysteem voor middelgrote en grote systemen erg hoog zijn.

VvE´s

Verenigingen van eigenaars kunnen stroom die is opgewekt op een gezamenlijk dak verdelen naar individuele particuliere afnemers om zo een hogere prijs voor de opgewekte stroom te verkrijgen. Dat kan door het gebruik van de zogeheten zonnestroomverdeler. Onze berekeningen laten zien dat, ook wanneer er rekening gehouden wordt met verhoogde installatiekosten en jaarlijkse abonnementskosten voor het gebruik van de zonnestroomverdeler, het benutten van een gedeeld dak rendabel is.

MKB

Ondernemers kunnen via groenfondsen van banken geld lenen tegen gereduceerd tarief, door gunstige fiscale maatregelen van de overheid. Deze regeling geldt voor maximaal 15 jaar. Wordt de opgewekte stroom teruggeleverd over een grootverbruikersaansluiting en we gaan uit van een vergoeding van €0,10 per kWh dan laten onze berekeningen zien dat de ondernemer zelfs bij zeer gunstige rente zijn zonnestroomsysteem terugverdient na meer dan 17 jaar.
Onder de SDE+ regeling kan een ondernemer subsidie aanvragen over de kWh’s die hij jaarlijks produceert. Ons rekenvoorbeeld, dat uitgaat van een subsidie van 3,5 eurocent per kWh laat zien dat ook bij deze subsidie het systeem  na 14 jaar meer oplevert dan het gekost heeft.

Online Calculator

Elke berekening gaat uit van een aantal aannames. Voor de voorbeeldberekening zijn zoveel mogelijk dezelfde aannames gebruikt al voor de `Standaard Rekenmethode Rendementen´ van Milieu Centraal. Omdat de omstandigheden per installatie kunnen verschillen, of als u uit wilt gaan van andere aannames, dan kunt u zelf uw opbrengstberekeningen maken met behulp van de rekenmodule zoals die gebruikt is voor de voorbeeldberekeningen in het rapport. Deze calculator kunt u aanpassen aan uw eigen situatie, of uitgaan van andere aannames.

 

Dit onderzoek is in 2013 uitgevoerd door de Jong Solutions, in opdracht van de Stichting Monitoring Zonnestroom. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project PV Portaal dat met financiële ondersteuning van TKI Solar wordt uitgevoerd en waarin onder andere Milieu Centraal, DNV Kema, Universiteit Utrecht en Stichting Monitoring Zonnestroom samenwerken.

Reactie

  1. Bij de particulieren (en de VvE’s) is het verder van belang te weten dat je de betaalde BTW bij aankoop en installatie van zonnepanelen kunt terugvragen van de Belastingdienst (vanaf 20 juni 2013).
    Ook nu nog is deze BTW terug te vragen met terugwerkende kracht tot 20 juni 2013.
    Meer informatie: http://www.btwterugvragenzonnepanelen.nl