Goede voorbeelden op PV gebied: Probleemloze projecten duiden op een volwassen PV-sector

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van knelpunten bij het realiseren van klein- of grootschalige zonnestroominstallaties heeft W/E adviseurs, in opdracht van AgentschapNL, een aantal aansprekende PV-projecten in Nederland onderzocht. Doel van dit onderzoek is het inventariseren van de belangrijkste kenmerken van meerdere aansprekende PV-projecten in Nederland. Het gaat om zowel technische als organisatorische en financiële kenmerken, voor de verschillende fasen van initiatief tot realisatie en gebruik en beheer. Na de inventarisatie van de meeste voorkomende knelpunten werd een aantal aanbevelingen opgesteld om toekomstige initiatiefnemers te helpen met een soepele ingebruikname en beheer van hun zonnestroominstallatie.

Uit de gegevens blijkt dat er betrekkelijk weinig technische en organisatorische knelpunten werden gesignaleerd, vooral bij recente systemen. Dit duidt erop dat de PV-sector volwassen begint te worden en dat er voldoende kennis en ervaring voorhanden is om projecten betrekkelijk probleemloos te laten verlopen. Voorkomende knelpunten waren:

Er is weinig aandacht is voor actief beheer van PV-systemen. Dit bergt risico’s in zich van financiële aard in de vorm van opbrengstverlies.
Er zeer weinig zicht op operationele kosten van PV installaties, zoals reiniging, reparaties en vervangingen (voornamelijk inverters), en op nut en noodzaak van onderhouds- of prestatiecontracten. Het ontbreken van inzicht in operationele kosten kan als een risicofactor ervaren worden bij toekomstige commerciële PV initiatieven.
Tijdens de aanleg van de installatie bleek in meerdere gevallen de afstemming met de netbeheerder over de geschiktheid van de aanwezige meter, de registratie van teruglevering van elektriciteit aan het net en het aanmeldsysteem lastig. Het probleem bij de netbeheerders lijkt vooral communicatief van aard en heeft mogelijk te maken met het ontbreken van een eenduidige procedure voor aanmelden van teruglevering.

Het onderzoeksverslag vindt u op deze pagina.

Reageren is niet mogelijk.