Welkom bij de opbrengstcalculator voor zonnestroom van de Stichting Monitoring Zonnestroom

Deze calculator hoort bij het rapport “Financieringsmogelijkheden zonnestroom, een inventarisatie en doorrekening van de financieringsmogelijkheden van zonnestroomsystemen voor particulieren, bedrijven en VvE’s”. Dit rapport rekent voor aantal standaardsituaties door wat de opbrengsten kunnen zijn van een zonnestroomsysteem. Mocht uw situatie anders zijn, of wilt u uitgaan van andere aannames, dan kan dat met behulp van deze calculator. De calculator kan gebruikt worden op een aantal verschillende niveaus. De simpelste methode is om hieronder een systeemgrootte te kiezen. De calculator gaat dan uit van standaardwaardes voor bijvoorbeeld de jaarlijkse opbrengst per kilowattpiek of de levensduur van het systeem. Wilt u uitgaan van andere aannames, dan kunnen deze per rubriek worden aangepast, door per rubriek ‘Aanpassen’ te kiezen. Hier vindt u ook een uitleg van de aan te passen waarden. De standaard ingevulde waarden zijn verkregen uit de Marktinventarisatie Zonnestroomsystemen oktober 2013.

De resultaten worden gepubliceerd als grafiek. De grafiek toont hoeveel geld er wordt bespaard door een lagere energierekening, over de levensduur van het systeem. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situaties waarbij het systeem is aangeschaft met eigen geld, of wordt gefinancierd met geleend geld. De besparing wordt vergeleken met de situatie waarbij het benodigde investeringsbedrag op een spaarrekening wordt gezet.

 

Zonnestroomsysteem

Kies een standaardsysteem:

Klein Middel Groot Zeer groot
Aantal panelen 3 12 25 250
Opbrengst 600 Wp 2500 Wp 5000 Wp 50000 Wp
Kosten systeem per Wp € 1.84 € 1.49 € 1.36 € 1.36
Kosten installatie per Wp € 0.60 € 0.40 € 0.30 € 0.20
Kosten totaal per Wp € 2.44 € 1.89 € 1.66 € 1.52
Opbrengsten per kWh € 0.23 € 0.23 € 0.23 € 0.10

Bij een keuze voor een standaardsysteem hierboven word automatisch de prijs van het systeem (per Wattpiek) ingevuld. Die pijzen zijn afkomstig uit het rapport “Inventarisatie PV markt Nederland, status oktober 2013”, dat u hier kunt vinden.

Gekozen systeem

Wp

PrijzenAanpassen

Totale kosten systeem € op basis van € per kWp, inclusief omvormers en installatie.

euro per Wp
euro per Wp
euro per Wp
euro per Wp
Totaal systeem euro per Wp
Investering totaal euro

De prijs van een zonnestroomsysteem wordt uitgedrukt in Euro per Wattpiek. Wattpiek is een eenheid om het vermogen van een zonnestroomsysteem uit te drukken. Over het algemeen wordt een systeem goedkoper per Wattpiek naarmate het systeem groter wordt. Een standaard zonnepaneel heeft meestal een vermogen tussen de 200 en 250 Wattpiek.

Het is van belang om de prijs van het systeem op te splitsen in verschillende delen, omdat over het algemeen de omvormer minder lang meegaat dan de panelen. Door de prijs van de omvormer apart in te vullen kan berekend worden welke investering nodig is om de omvormer te vervangen, wanneer dat nodig is. De ‘zaagtand’ in de opbrengstgrafiek wordt veroorzaakt door extra kosten die moeten worden gemaakt om de omvormer te vervangen. Omdat sommige mensen ervoor kiezen om hun systeem zelf te installeren, wordt de prijs voor het installeren apart behandeld.

In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn om extra investeringen te doen voor uw zonnestroomsysteem. Zo kan het bijvoorbeeld voor VvE’s gunstig zijn om een zonnestroomverdeler te installeren. Deze extra kosten kunnen hier worden opgegeven.

OpbrengstenAanpassen

Stroomopbrengst van kWh per kWp per jaar, € per kWh en een prijsstijging van % per jaar.

kWh per kWp per jaar
euro per kWh
% per jaar

Om de elektriciteitsopbrengst van een zonnestroomsysteem te kunnen berekenen, wordt uitgegaan van een standaard aantal kWh per kWp, per jaar. Schattingen over dit getal lopen uiteen van 700 tot 1000 kWh/kWp per jaar. Milieu Centraal gaat bij haar berekeningen uit van 900 kWh/kWp en dat getal zal ook worden aangehouden bij de berekeningen in dit rapport. De werkelijke opbrengst van een zonnestroomsysteem hangt af van een aantal factoren, zoals oriëntatie, hellingshoek maar ook de hoeveelheid instraling in een jaar. Bovendien kunnen zaken als schaduwvorming of vervuiling de prestatie van zonnestroomsystemen negatief beïnvloeden.

De prijs van elektriciteit is van belang om te weten hoeveel u bespaart wanneer u uw eigen zonnestroom produceert. Nu ligt de prijs van elektriciteit van het net, voor particulieren, op ongeveer € 0,23 per kWh. Heeft u een grootverbruikersaansluiting, dan betaalt u minder per kWh en bespaart u dus ook minder met zelf opgewekte zonnestroom. De ontwikkeling van deze prijs is van belang voor de toekomstige opbrengst van het zonnestroomsysteem. Milieu Centraal gaat uit van een prijsstijging van 4% per jaar. Wij volgen hier deze aanname.

LevensduurAanpassen

Levensduur panelen jaar, levensduur omvormer jaar. Efficiency afname panelen % per jaar. Relatieve eindefficiency %.

jaar
jaar
% per jaar
Relatieve Eindefficiency %

De levensduur van het systeem heeft direct invloed op de totale opbrengst van het systeem. Voor de panelen wordt standaard uitgegaan van een levensduur van 25 jaar. Over het algemeen gaat een omvormer minder lang mee. Meestal wordt uitgegaan van de helft van de levensduur van de panelen, zodat gedurende de levensduur van het systeem één keer moet worden geïnvesteerd in een nieuwe omvormer.

Zonnepanelen gaan over de jaren iets minder presteren. Standaard gaan we uit van een relatieve efficiëntievermindering van 0,75% per jaar, zodat de omzettingsefficiëntie na 25 jaar 83% van de het oorspronkelijke rendement bedraagt.

FinancieringAanpassen

Opbrengsten worden vergeleken met het benodigde bedrag op een spaarrekening zetten tegen een rente van %.

Tevens wordt er vergeleken met een lening met een looptijd van jaar en % rente, met eenmalige kosten van €.

%
%
jaar
euro

Een zonnestroomsysteem kan worden gefinancierd met eigen kapitaal of er kan een lening voor worden aangegaan. Geleend geld moet worden terugbetaald en er moet rente over worden betaald. De opbrengsten van een investering in een zonnestroomsysteem worden vergelijken met de situatie wanneer dat geld wordt vastgezet op een spaarrekening. De groei van het geld op de spaarrekening hangt af van de spaarrente.

Voor de kosten van een lening gaat de calculator uit van het annuïteitenprincipe: gedurende de looptijd moet een vast bedrag per jaar worden terugbetaald. Alhoewel het termijnbedrag lager wordt bij een lange looptijd, worden de totale kosten van de lening hoger. De hoogte van de verschuldigde rente heeft directe invloed op de netto opbrengst van een systeem dat is aangeschaft met geleend geld.

Soms kan het gunstig zijn om een constructie te gebruiken waarbij extra kosten moeten worden gemaakt. Een voorbeeld is het verhogen van de hypotheek, zodat een lagere rente moet worden betaald. Hiervoor moeten wel bij aanvang extra kosten worden gemaakt.

KapitaalAanpassen

De benodigde investering is € en er is een subsidie van € . Er is een eigen kapitaal nodig van € of een financiering van € .
Investering totaal euro
euro
Benodigd kapitaal euro
Benodigde financiering euro

Indien er een aankoopsubsidie wordt ontvangen wordt die afgetrokken van het benodigd kapitaal. De benodigde financiering is het benodigd kapitaal, vermeerderd met eventuele extra kosten die moeten worden gemaakt voor het afsluiten van een lening.

Grafiek

Belangrijkste cijfers

Totale Financieringskosten euro
Annuïteit euro per jaar
Totale opbrengst gedurende levensduur kWh
Gemiddelde prijs kWh eigen geld euro
Gemiddelde prijs kWh lening euro

Deze calculator is tot stand gekomen door een samenwerking van de Jong Solutions en eamtec.